Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie dla OT
 

OBRONA TERYTORIALNA: 12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
  •  dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
  • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

W dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny można przedstawić - inne dokumenty, w tym potwierdzenie stażu pracy, członkostwa w organizacjach paramilitarnych, działalność prospołeczną oraz znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie rosyjskiego, białoruskiego lub ukraińskiego. Także dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje na przykład świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie...

Nabór w 2017 r. zostanie przeprowadzony na podstawie Decyzji nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. z spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

W kolejnych latach proces szkoleniowy kadry oficerskiej będzie kontynuowany na podobnych zasadach


Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 261 678 182.