Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie dla OT
 

OBRONA TERYTORIALNA: 12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
 •  dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.

W dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny można przedstawić - inne dokumenty, w tym potwierdzenie stażu pracy, członkostwa w organizacjach paramilitarnych, działalność prospołeczną oraz znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie rosyjskiego, białoruskiego lub ukraińskiego. Także dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje na przykład świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie...
Warunki i tryb przyjmowania na dodatkowe szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w 2016 roku przedstawia

Zgodnie z Decyzją Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. – wymagane kierunki ukończonych studiów określi, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, jako osoba wskazana w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych.

LIMIT MIEJSC

Korpus osobowy Grupa osobowa Limit miejsc
Wojsk lądowych pancerno-zmechanizowana      130*

* Kształcenie realizowane wyłącznie dla osób ze środowiska cywilnego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2016/06/Poz._105_dec._Nr_183_popr.pdf

 

Wymagania w zakresie ukończonych kierunków studiów
(tytuł zawodowy magister lub równorzędny)

Korpus osobowy Grupa osobowa Preferowane Akceptowane
 Wojska Lądowe

 pancerno-zmechanizowana

Specjalności:
 • techniczna
 • mechaniczna
 • elektromechaniczna
 • elektroniczna
 • obronność i bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie kryzysowe
 • nauki społeczne
 • nauki humanistyczne
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja i wychowanie
 • ekonomia

 1/ Podstawa – Pismo Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 37053/DG/1/16 z dnia 14 czerwca 2016 r.


Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie lub telefonicznie pod numerem telefonu: 261 678 182.