Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie
 
STUDIUM OFICERSKIE

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub równorzędnym:
 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 24; 12; 8,5; 6 albo 3 miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim (6 miesięcy tylko dla podoficerów zawodowych).
Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym. Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
1.    dyplom ukończenia studiów wyższych,
2.    życiorys,
3.    skrócony odpis aktu urodzenia,
4.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
5.    potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
6.    1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
7.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1.    sprawdzian sprawności fizycznej;
2.    test znajomości języka angielskiego;
3.    rozmowę kwalifikacyjną.

Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Głogowie z kształceniem na WSO WL we Wrocławiu:
1.    do dnia 30 września 2016 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:

 • sprawiedliwości i obsługi prawnej,
 • finansowym,

2.    do dnia 20 stycznia 2017 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym medycznym,
3.    do dnia 15 maja 2017 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych:

 • wojsk lądowych,
 • łączności i informatyki,
 • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • finansowym,
 • wychowawczym,

Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU w Głogowie z kształceniem na WSO SP w Dęblinie:
1.    do dnia 15 maja 2017 r. na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym sił powietrznych.

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne

Decyzja Nr 277/MON z dnia 9 września 2016 r.

Po ukończeniu studium oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera kandydat mianowany jest na pierwszy stopień wojskowy w tym korpusie kadry. Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz znajdują się na stronach internetowych szkół: www.wso.wroc.pl i www.wsosp.deblin.pl