Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:              

 • obywatele polscy - począwszy od dnia 1 stycznia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat, a posiadający stopień wojskowy podoficerski lub oficerski  - 63 lat,

Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

 • zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące i powrotu z tego wyjazdu,
 • wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska,
 • zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia,
 • zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem.

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym wydano karty powołania, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień o danych wskazanych:

 • osobiście,
 • osobiście lub przesyłką poleconą.

Powiadomienia, dokonuje się odpowiednio nie później niż:

 • w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące,
 • w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • w dniu wyjazdu za granicę,
 • w ciągu 4 dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.

Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień, obowiązane są przedstawić:

 • żołnierze rezerwy - książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną,
 • osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny - dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.

Osoba, która otrzymała kartę powołania, która chce opuścić granice kraju:

 • składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące,
 • we wniosku podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, numer ewidencyjny PESEL, planowany termin wyjazdu za granicę, kraj wyjazdu, przewidywany termin powrotu oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.

Od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą, wydanej przez wojskowego komendanta uzupełnień, przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. W sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym.