Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostaniekategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). 

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej wyżej wymienione organy urzędują w jednym lokalu). Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej roku podlegają mężczyźni: 

 • którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat,
 • podlegający stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, którzy wcześniej nie dopełnili tego obowiązku, 
 • którzy ukończyli 18 rok życia i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, 
 • którzy zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, o ile nie ukończyli 24 roku życia,
 • którzy zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyli wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, o ile nie ukończyli 24 roku życia,

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety: 

 • posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w bieżącym roku szkolnym kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o ile nie ukończyły 24 roku życia,
 • które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie orzeczono im dotąd kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, o ile nie ukończyły 24 roku życia,
 • które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”), a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, o ile nie ukończyły 24 roku życia,

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności: 

 • „A” „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
 • „B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” ─ kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;
 • „D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie  pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej”
 • „E” trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej.

W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej  (kategoria zdolności „B”) nie przenosi się do rezerwy. Osoby te nie posiadają uregulowanego stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) ─ nie podlegają w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z w/wym. kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji. Skład orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.
Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
 • posiadaną dokumentację medyczną ─ w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej, 
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy ─ w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, 
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki - celu przedstawienia ich wojskowemu komendantowi uzupełnień,

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu w szkole) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Siedziby i zasięg działania Powiatowych Komisji Lekarskichna terenie administrowanym przez WKU w Głogowie

1. Powiatowa Komisja Lekarska w Głogowie obejmuje działaniem:
1) miasto: Głogów
2) gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice

Siedziba PKLek. – Budynek Przychodni Specjalistycznej ZOZ, Głogów
ul. Kościuszki 15 tel. (076)  837–31–307 w 456

2. Powiatowa Komisja Lekarska w Górze obejmuje działaniem:
1) miasta i gminy: Góra, Wąsosz
2) gminy: Jemielno, Niechlów

Siedziba PKLek. ul. Szkolna 2, Hala Sportowo-Widowiskowa „ARKADIA”
tel. (65) 544-18-92, tel.kom. 785-858-832; 694-436-977

3. Powiatowa Komisja Lekarska w Legnicy obejmuje działaniem:
1) miasto: Chojnów
2) miasto i gmina: Prochowice
3) gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja

Siedziba PKLek. – Spółdzielczy Dom Kultury „ATRIUM” w Legnicy, ul. Pomorska 19,

4. Powiatowa Komisja Lekarska Legnica–Miasto obejmuje działaniem:
1) miasto: Legnica

Siedziba PKLek. – Dom Kultury „ATRIUM” w Legnicy, ul. Pomorska 19,
tel. (76) 72–180–89

5. Powiatowa Komisja Lekarska w Lubinie obejmuje działaniem:

1) miasto: Lubin
2) miasta i gminy: Ścinawa
3) gminy: Lubin, Rudna,

Siedziba PKLek. – Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 (Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących)

6. Powiatowa Komisja Lekarska w Polkowicach obejmuje działaniem:

1) miasta i gminy: Przemków, Chocianów, Polkowice
2) gminy: Gaworzyce, Grębocice, Radwanice

Siedziba PKLek. – Zespół Szkół w Polkowicach ul. Skalników 6

7. Powiatowa Komisja Lekarska w Wołowie obejmuje działaniem:
1) miasta i gminy: Brzeg Dolny, Wołów
2) gminę: Wińsko

Siedziba PKLek. – Wołów, Pl. Piastowski 2
tel. (71) 380–59–00, (71) 380–59–19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.