Strona Główna BIP Strona Główna
Obowiązek obrony
 

Powszechny obowiązek obrony

Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony - na zasadach i w zakresie określonym w ustawie.

Obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy:

 • mężczyźni począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt, a posiadający stopień chorążego lub stopień oficerski - sześćdziesiąt lat życia,
 • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do tej służby począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą czterdzieści, a posiadające stopień chorążego lub stopień oficerski - pięćdziesiąt lat życia.

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby.

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:

 • w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
 • sprawujące opiekę nad:
  • dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
  • osobami obłożnie chorymi,
  • osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • osobami, zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.