Strona Główna BIP Strona Główna
Czynna służba wojskowa
 

Czynna służba wojskowa

 

CZYNNA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają:

  • zasadniczą służbę wojskową,
  • zawodową służbę wojskową,
  • służbę kandydacką,
  • przeszkolenie wojskowe,
  • ćwiczenia wojskowe,
  • służbę przygotowawczą
  • okresową służbę wojskową,
  • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, kart mobilizacyjnych albo w drodze obwieszczeń lub w inny sposób określony przez Ministra Obrony Narodowej. Karta powołania jest decyzją administracyjną.

 

Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej służy powołanemu odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, składane za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.

 

Dniem powołania do czynnej służby wojskowej jest określony w karcie powołania dzień stawienia się do tej służby.

 

Powołani do czynnej służby wojskowej są obowiązani stawić się do tej służby w określonym terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu.

 

Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, nr 90, poz. 593)