Strona Główna BIP Strona Główna
Służba wojskowa rezerwy w czasie pokoju
 

Służba wojskowa żołnierzy rezerwy w czasie pokoju

SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE POKOJU

 

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na:

 • odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz
 • pełnieniu okresowej służby wojskowej.

 

ĆWICZENIA WOJSKOWE

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe (żołnierzy NSR)
 • żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania,
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora — w czasie trwania kadencji,
 • zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

 

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 • jednodniowe,
 • krótkotrwałe — trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni,
 • długotrwałe — trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni,
 • rotacyjne — trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

Powołanie na ćwiczenie wojskowe nie wymaga wniosku lub zgody żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w przypadku:

 • żołnierzy NSR,
 • zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych,
 • trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy,
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy,
 • dla podoficerów – osiemnastu miesięcy,
 • dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

 

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

 

SŁUŻBA OKRESOWA

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach:

 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa,
 • potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego,
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działań antyterrorystycznych,
 • ochrony mienia,
 • akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania,
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

 

Służbę okresową pełnią żołnierze:

 • posiadający nadane przydziały kryzysowe,
 • nieposiadający nadanych przydziałów kryzysowych – na swój wniosek.

 

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do trzydziestu sześciu miesięcy.

Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po upływie wyżej wymienionego czasu.

W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U.2012.461)
 • Ustawa o uposażeniu żołnierzy niezawodowych z dnia 17 grudnia 1974 r. (Dz.U.2002.166.1363 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U.2010.87.563 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MON z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U.2010.145.974)
 • Rozporządzenie MON z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń  (Dz.U.2010.145.972)