Strona Główna BIP Strona Główna
REKONWERSJA
 

Rekonwersja

Rekonwersja kadr jest to zespół (system) prawnie unormowanych przedsięwzięć pomocowych podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz byłych żołnierzy zawodowych, ułatwiający im adaptację społeczno - zawodową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

Pomoc rekonwersyjną realizują zgodnie z paragrafem 3 Rozporządzenia Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622).:

  1. dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
  2. dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, zwanego dalej „COAZ”;
  3. kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, zwanych dalej „OAZ”;
  4. szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, zwanych dalej „WSzW”, właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania;
  5. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
  6. wojskowi komendanci uzupełnień.

Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej wynikają z artykułu 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 173).

Pomoc rekonwersyjna udzielana jest na wniosek zainteresowanego.

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 173).

  2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1430).

  3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm).

  4. Rozporządzenie Ministra ON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622).

Więcej informacji oraz wzory dokumentów można znaleść na stronie OAZ we Wrocławiu >>

 

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udziela osoba odpowiedzialna za realizację podstawowych przedsięwźięć rekonwersyjnych WKU Głogów tel. 261-678-166
( Zadzwoń i umów się na spotkanie)