Strona Główna BIP Strona Główna
Profesjonalizacja
 

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w pytaniach i odpowiedziach

 • Co to jest profesjonalizacja?

  Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to proces transformacji zasadniczych dziedzin funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, w tym modernizacja techniczna sprzętu, gwarantujący gotowość do wykonywania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania misji wynikających z zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych, na terenie kraju i poza jego granicami poprzez zastąpienie służby obowiązkowej, ochotniczą służbą zawodową i kontraktową - obejmujący dostosowanie stanu faktycznego do nowych wyzwań i zagrożeń oraz oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

  Celem procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie zarządzania zasobami osobowymi jest doskonalenie systemu uzupełnień gwarantującego osiągnięcie gotowości do wykonywania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania misji wynikających z zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych na terenie kraju i poza jego granicami.

  Cel zamierza się osiągnąć głównie poprzez zastąpienie służby obowiązkowej, ochotniczą służbą wojskową (zawodową i kontraktową) uwzględniając aktualną sytuację demograficzną oraz oczekiwania społeczne.

  Profesjonalizacja pozwoli na lepsze przygotowanie wojska do reagowania na aktualne i przewidywane zagrożenia militarne i niemilitarne. Doprowadzi też do zwiększenia liczby jednostek bojowych, wsparcia i zabezpieczenia o charakterze uniwersalnym, zdolnych do reagowania na zagrożenia niemilitarne przy jednoczesnej poprawie ich zdolności ekspedycyjnych tj. przerzutu i użycia poza granicami kraju w operacjach sojuszniczych i koalicyjnych.

 • Od kiedy planuje się wprowadzenie pełnej profesjonalizacji SZ RP ?

  Pełna profesjonalizacja w SZ RP nastąpiłaby od 2010 r. Lata 2008-2009 przeznaczone będą na przygotowanie stosownych regulacji prawnych oraz dokonanie zmian organizacyjno – funkcjonalnych pozwalających na zawieszenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

 • Kiedy zostanie zawieszone odbywanie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej?

  Aktualnie zakłada się, że zawieszenie odbywania przez poborowych zasadniczej służby wojskowej nastąpi z końcem 2009 roku.

 • Co będzie oznaczała profesjonalizacja SZ RP w aspekcie pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju?

  Profesjonalizacja będzie oznaczała oparcie zasadniczego uzupełniania Sił Zbrojnych w czasie pokoju o dobrowolne (ochotnicze) rodzaje czynnej służby wojskowej takie jak: zawodowa służba wojskowa, kontraktowa służba wojskowa, służba kandydacka, a także okresowa służba wojskowa pełniona w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Jednocześnie pozostawia się prawną możliwość odbywania w trybie ochotniczym zajęć wojskowych przez studentów uczelni morskich, a także prowadzenia ćwiczeń wojskowych związanych z gromadzeniem zasobów osobowych na potrzeby przydziałów mobilizacyjnych.

 • Kto to jest ochotnik, kto może być ochotnikiem?

  Osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kwalifikacje do pełnienia służby wojskowej, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby z zamiarem podpisania kontraktu.

 • Kto to jest poborowy?

  Aktualnie poborowym jest mężczyzna, który ukończył 19 lat życia, podlegający obowiązkowi stawienia się do poboru (rozumianego jako określenie zdolności do czynnej służby wojskowej), a następnie obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (równorzędnej) do czasu przeniesienia do rezerwy.

  W proponowanym rozwiązaniu, każdy mężczyzna, który ukończył 19 lat życia, podlegający obowiązkowi stawienia się do rekrutacji wojskowej. Po założeniu ewidencji wojskowej będzie przeniesiony do rezerwy.

 • Kto będzie miał uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony?

  Wszyscy ci, którzy dopełnili obowiązek zgłoszenia się do rekrutacji wojskowej, celem założenia ewidencji wojskowej.

 • Co to są Narodowe Siły Rezerwowe?

  Na potrzeby reagowania kryzysowego, jak również wzmocnienia jednostek wojskowych w sytuacjach kryzysowych i na czas wojny, utrzymywana byłaby ochotnicza służba w rezerwie. Służba ta byłaby odbywana na podstawie zawartych kontraktów, głównie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, na zasadach podobnych do istniejących w państwach NATO.

  W ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) tworzone byłyby zwarte pododdziały NSR, w pierwszej kolejności w województwach, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia niemilitarne oraz wyznaczone pojedyncze stanowiska w istniejących strukturach Sił Zbrojnych.

  Procesowi tworzenia NSR towarzyszyć powinno przyjęcie systemu umożliwiającego zapewnienie pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy rekompensat finansowych lub ulg podatkowych. Zasadne byłoby również przyjęcie systemu preferencji, ulg i gwarancji prawnych dotyczących stosunku pracy dla żołnierzy NSR.

 • Jakie bodźce (czynniki) motywacyjne planuje się stosować, aby pozyskać ochotników do NSR?

  Żołnierzowi NSR, niezależnie od przysługującego aktualnie uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami należnymi za odbywanie szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych, przewiduje się dodatkowo uposażenie za przebywanie na „przydziale kryzysowym”.

  W ten sposób wynagrodzona zostanie dyspozycyjność, jaką rezerwista będzie utrzymywał w stosunku do potrzeb Sił Zbrojnych.

  Należności finansowe przysługujące żołnierzowi NSR odbywającemu ćwiczenia wojskowe nie wliczają się do dochodu, a więc są zwolnione z opodatkowania.

 • Czy zaprezentowane rozwiązanie jest novum czy doskonaleniem dotychczas obowiązującego systemu?

  Przedstawione rozwiązanie jest propozycją nową, opartą o ochotniczą służbę wojskową, a nie na realizacji administracyjnego przymusu. Aktualnie obowiązujące rozwiązania byłyby jedynie zachowane na wypadek militarnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w skali globalnej.

 • Kto to jest ochotnik w rezerwie?

  Żołnierz rezerwy zdolny ze względu na wiek i stan zdrowia do pełnienia czynnej służby wojskowej, który wyraził akces podpisania kontraktu na pełnienie ochotniczej służby w rezerwie oraz na pozostawanie w gotowości do jej pełnienia.

 • Jakie skutki wywoła profesjonalizacja w zakresie organizacji naboru i kwalifikowania ochotników do służby wojskowej?

  Aktualnie trwają prace w zakresie stworzenia systemu motywacyjnego dla kandydatów do służby wojskowej. Zakłada się, że system ten będzie konkurencyjny w stosunku do cywilnego rynku pracy. Nabór i kwalifikowanie ochotników do służby wojskowej będą prowadziły wojskowe komendy uzupełnień i jednostki wojskowe.

 • Jaki jest zakres koniecznych zmian legislacyjnych?

  Warunkiem realizacji procesu profesjonalizacji jest wprowadzenie określonych zmian legislacyjnych.

  Zmiany te będą dotyczyły zasadniczo:

  • ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
  • ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, oraz ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Wejście w życie proponowanych zmian będzie wiązało się z koniecznością opracowania i wydania – na podstawie zawartych w nich upoważnień – co najmniej kilkudziesięciu aktów wykonawczych (rozporządzeń, zarządzeń). Podstawowe znaczenie będą miały zmiany przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Obszar zmian prawnych w tej ustawie będzie na tyle obszerny i systemowy, iż niezbędne będzie uchwalenie w jej miejsce nowej ustawy normującej problematykę spełniania przez obywateli konstytucyjnego obowiązku obrony. Szczegółowe regulacje prawne nowej ustawy będą uwzględniać zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej oraz możliwość realizacji obowiązku obrony przez obywateli na zasadach ochotniczych (dobrowolności). Zakres przedmiotowy ustawy obejmował będzie nowe rodzaje ochotniczej służby wojskowej, w tym pełnionej przez żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Unormowana zostanie również kwestia naboru i powoływania do służby wojskowej, jej przebiegu oraz uprawnienia i obowiązki ochotników.

  W sytuacjach szczególnych zagrożeń zapewniona będzie prawna możliwość odwieszenia obowiązkowej służby wojskowej przez Prezydenta RP, na wniosek Rady Ministrów. Niezależnie od powyższych zmian prawnych konieczne będzie zapewnienie wzrostu uposażeń dla żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej na poziomie 90% uposażenia szeregowych zawodowych.

 • Czy zapowiadane zmiany mogą mieć powodzenie w świetle migracji zarobkowej młodych ludzi za granicę?

  Tak. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem systemu motywacyjnego zachęcającego kandydatów do służby wojskowej.

 • Czy Ministerstwo Obrony Narodowej bierze pod uwagę większe otwarcie służby dla kobiet?

  Ochotnicza służba wojskowa będzie adresowana, na tych samych zasadach do wszystkich obywateli. W związku z tym jako kryterium naboru do służby wojskowej będzie dobrowolne zgłoszenie się kandydata, bez względu na płeć.

 • Jaki system zachęt przewiduje się dla młodych ludzi by zechcieli oni wstępować do armii?

  Stworzenie wieloskładnikowego systemu motywacyjnego dla żołnierzy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia pełnej profesjonalizacji do końca 2009 roku. Dlatego też, w celu terminowego uzupełnienia Sił Zbrojnych wysoko wykwalifikowanymi żołnierzami proponuje się wprowadzenie następujących elementów motywacyjnych:

  • uposażenie wieloskładnikowe,
  • dodatek za posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
  • dodatek za długoletnią służbę wojskową,
  • bezpłatne wyżywienie,
  • dodatek za rozłąkę z rodziną,
  • ekwiwalent finansowy na wynajem mieszkania z możliwością zwiększania tej należności w „drogich garnizonach”,
  • opłacanego przez resort ON biletu na wszystkie środki komunikacji na terenie kraju lub ekwiwalent finansowy,
  • dodatkowo żołnierze odchodzący ze służby będą objęci systemem rekonwersji.

  Dodatek za posiadane kwalifikacje mógłby być odpowiednikiem aktualnie obowiązującego dodatku specjalnego, który należy się między innymi za: wykonywanie lotów, wychodzenie na morze, nurkowanie, wykonywanie skoków ze spadochronem, rozminowywanie terenu, pełnienie służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia, zwalczanie klęsk żywiołowych, zwalczanie terroryzmu.

 • Jak będzie przebiegał proces profesjonalizacji w latach 2008 -2010?

  Istota profesjonalizacji sprowadza się do „wypierania”, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej przez ochotników powoływanych do służby kontraktowej. Zatem, w miarę rozwoju służby kontraktowej ulegać będzie zmniejszaniu liczba żołnierzy z tzw. obowiązku służby wojskowej. W rezultacie po obsadzeniu wszystkich stanowisk żołnierzami zawodowymi i kontraktowymi, obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa, pozostawałaby w przepisach prawa jako ewentualność działania pozwalającego uruchomić ponownie zasadniczą służbę wojskową przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów.

 • Jak będzie wyglądała docelowa struktura osobowa armii po zakończeniu profesjonalizacji?

  Przystępując do wstępnej prognozy dotyczącej podziału stanowisk etatowych na poszczególne korpusy osobowe jako podstawowe założenia przyjęta została liczebność SZ RP na poziomie 150 tys., w tym 30 tys. na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

  Zakłada się, że dla oficerów przeznaczonych będzie ogółem 27 tys. stanowisk, dla podoficerów 49 tys. stanowisk, dla szeregowych zawodowych 17 tys. stanowisk. Dla ochotniczej służby kontraktowej przewiduje się do 58 tys. stanowisk.

 • Jaki system zastąpi obecnie istniejący proces rekrutacji poborowych do służby?

  W procesie profesjonalizacji Sił Zbrojnych szczególnego znaczenia nabiera przygotowanie zasobów osobowych na uzupełnienie Sił Zbrojnych, realizowane obecnie w ramach rejestracji i poboru. Rejestrację przedpoborowych (18 letnich) prowadzą obecnie organy samorządu terytorialnego tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta z obowiązkowym stawiennictwem osób wzywanych. Pobór natomiast prowadzi MSW i A, poprzez organy administracji rządowej (wojewodowie) oraz samorządu terytorialnego. Jego celem jest określanie zdolności psychofizycznej poborowych (19-24 letnich) do służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej.

  Z uwagi na zaawansowanie wdrażania informatyzacji w Wojskowych Komendach Uzupełnień, proponuje się zastąpienie dotychczasowej rejestracji przedpoborowych w gminach - rejestracją wojskową, realizowaną w formie elektronicznej - bezpośrednio przez organy wojskowe z systemu PESEL – bez udziału obywatela.

  Zakłada się również zamianę poboru (rozumianego jako ustalenie zdolności do służby wojskowej), na realizowaną przez MSWiA na podobnych zasadach rekrutację wojskową - pozwalającą na przygotowanie określonych zasobów dla służby zawodowej i kontraktowej oraz kryzysu, mobilizacji i wojny.