Strona Główna BIP Strona Główna
Podoficer
 

Zostań Podoficerem Wojska Polskiego

Ogólne warunki przyjęcia na naukę w szkołach podoficerskich w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego wynikające z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003r. Nr 179, poz.1750) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004r. Nr 66, poz. 614).

O przyjęcie do szkół wojskowych może ubiegać się osoba, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • nie była karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczna i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada ukończone, co najmniej 18 lat życia w dniu powołania do służby,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • zda egzamin wstępny.

Uprawnienia kandydatów na podoficerów:

W trakcie trwania szkolenia w Szkole Podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz ww. należności kandydat będzie otrzymywał uposażenie w wysokości 210 zł miesięcznie. Po ukończeniu szkolenia i mianowaniu na stopień kaprala z absolwentami zostaną podpisane kontrakty terminowe (na okres do 6 lat) na pełnienie zawodowej służby wojskowej. Dla absolwentów, którzy ukończą szkolenie z oceną bardzo dobrą lub dobrą mogą być zawarte kontrakty na pełnienie służby stałej. Po objęciu pierwszego stanowiska służbowego o stopniu etatowym kaprala, podoficer będzie otrzymywał uposażenie w wysokości 2620 zł miesięcznie. Niezależnie od powyższego, żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub służby terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie po objęciu stanowiska służbowego, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. W trakcie trwania służby wojskowej żołnierze są objęci resortowym systemem kształcenia i doskonalenia zawodowego, który obejmuje kursy specjalistyczne prowadzone w szkołach podoficerskich.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek do komendanta o przyjęcie do SPWLąd,
 • świadectwo dojrzałości,
 • życiorys (C.V.),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • orzeczenie Komisji Lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej,
 • zaświadczenie wojskowej pracowni psychologicznej,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • kserokopie prawa jazdy,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjecie do Szkoły Wojskowej;

Proces egzaminacyjny odbywa się z trzech zasadniczych zagadnień:

 • Egzamin z wychowania fizycznego,
 • Test z języka angielskiego,
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie elementy egzaminów wstępnych są oceniane oraz punktowane i stanowią kryterium do przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej.

Koszty egzaminów wstępnych:

Żołnierze zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej:

 • Zakwaterowanie i wyżywienie bezpłatne po wcześniejszym przesłaniu faxem (657 481) karty zaopatrzenia żywnościowego. Oryginał karty zaopatrzenia żywnościowego musi być dostarczony w dniu stawiennictwa.
 • Opłata egzaminacyjna 50,00 zł.* Kandydaci ze środowiska cywilnego Zakwaterowanie 20,00 zł. za dobę.
 • Wyżywienie: możliwość wykupienia abonamentu żywnościowego (ok 25zł.*) lub korzystania z bufetów.
 • Opłata egzaminacyjna 50,00 zł.*

* podane ceny obowiązywały w 2007 roku i mogły ulec zmianie.

Szkoły podoficerskie:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Szkół Podoficerskich z dniem 1 lipca 2004r. Dz.U. z 2004r. Nr 51 poz. 505) zostały utworzone niżej wymienione Szkoły Podoficerskie: