Strona Główna BIP Strona Główna
Oficer
 

Zostań Oficerem Wojska Polskiego

Głównym zadaniem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest przygotowanie i doskonalenie dowódców oraz specjalistów wojskowych o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i fachowej oraz umiejętnościach zawodowych, zapewniających skutecznie pełnienie funkcji dowódczych i specjalistycznych w działaniach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych poprzez: kształcenie kandydatów na oficerów na studiach wyższych, szkolenie kandydatów na oficerów rekrutowanych spośród absolwentów cywilnych uczelni wyższych, doskonalenie oficerów w ramach systemu kursów dokształcających i studiów podyplomowych.

WSOWL to jedyna wyższa szkoła oficerska w Polsce kształcąca kadry oficerskie dla potrzeb Wojsk Lądowych, przez wielu nazywana "szkołą generałów" bowiem wielu jej absolwentów uzyskało generalskie szlify. Każdy z absolwentów szkoły ma zagwarantowaną pracę, kończąc naukę otrzymuje stopień podporucznika i jest kierowany na stanowisko dowódcy plutonu.

Wrocławska uczelnia przygotowuje przyszłych dowódców plutonów. Na uczelni funkcjonują dwa modele kształcenia kadr oficerskich. Pierwszy dla absolwentów wyższych uczelni cywilnych posiadających tytuł zawodowy magistra realizowany w ramach Studium Oficerskiego. Drugi dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych posiadających maturę realizowany w trakcie studiów trwających cztery i pół roku (licencjat sześć semestrów i magister trzy semestry realizowany przez Politechnikę Wrocławską) Absolwenci mianowani są na stopień podporucznika i kierowani do służby w jednostkach wojskowych. Studia w WSOWL to niemały wysiłek i wyzwanie. Oprócz przedmiotów typowo akademickich, jak: matematyka, fizyka czy zarządzanie studenci uczestniczą w wielu zajęciach praktycznych, z których znaczna część realizowana jest na poligonach. W ramach zajęć programowych słuchacze realizują również szkolenie spadochronowe, narciarskie, jazdę konną i niezwykle wymagające zajęcia z wychowania fizycznego.

Wszystko w myśl zasady: "im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju".

W czasie studiów słuchacze mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w pracach Naukowych Kół Podchorążych. W ramach poszczególnych kół odbywają się różnego rodzaju zgrupowania, obozy i szkolenia. Dzięki temu już w trakcie nauki możliwe jest uzyskanie dodatkowych, niezwykle pożytecznych w przyszłej pracy uprawnień.

WSOWL utrzymuje liczne kontakty z uczelniami wojskowymi z zagranicy, studenci oraz kadra zawodowa uczestniczą w ćwiczeniach międzynarodowych.

WSOWL to doskonałe miejsce dla osób, które nie boją się wyzwań. Dla tych wszystkich, którzy pragną związać swoje życie z armią i wraz z obecnymi studentami podążać ku oficerskim gwiazdkom, wypełniając tym samym maksymę Uczelni - "Per Aspera Ad Astra".

O przyjęcie do szkół wojskowych może ubiegać się osoba, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada świadectwo dojrzałości (lub legitymuje się tytułem zawodowym magistra (równorzędnym) - tylko kandydaci do rocznego Studium Oficerskiego),
 • nie była karana sądownie,
 • posiada co najmniej 18 lat,
 • zda egzamin wstępny z wychowania fizycznego i języka angielskiego,
 • odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Zdolność fizyczną i psychiczną orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu dokumentów. Kandydaci składają dokumenty bezpośrednio do komendanta Uczelni - rektora w terminie do 31 maja.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • ankieta osobowa,
 • świadectwo dojrzałości (lub dyplom magistra (równorzędny) - dla kandydatów do rocznego Studium Oficerskiego),
 • CV (życiorys),
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne,
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, np. prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.

Żołnierz pełniący zawodową, nadterminową lub zasadniczą służbę wojskową składa dokumenty za pośrednictwem dowódcy JW, w której odbywa służbę wojskową.

Szkoły oficerskie: