Strona Główna BIP Strona Główna
Obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy
 
Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.
(Dz.U. 2013 poz. 299)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2013 r.

 

w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych


Na podstawie art. 101 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk