Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje dla żołnierzy NSR
 

Narodowe Siły Rezerwowe

NARODOWE SIŁY REZERWOWE

Narodowe Siły Rezerwowe jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

ZADANIA NSR

Podstawowymi zadaniami NSR, podobnie jak całych Sił Zbrojnych, jest:
1) zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju,
2) udział w:
- zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
- działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia,
- akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
- oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
- w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3) uzupełnianie stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.


WNIOSEK

1. Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR składa: 1) żołnierz rezerwy – bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień,
2) żołnierz pełniący czynną służbę wojskową - do wojskowego komendanta uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę.

2. Do wniosku dołącza się:
1) odpis, uwierzytelniononą kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
2) uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
3) odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,

3.Wniosek powinnien zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku lub w załączonych dokumentach osoba składająca wniosek jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić wojskowego komendanta uzupełnień o tych zmianach.

5. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, lub ich kopiami za pomocą środków
komunikacji elektronicznej i po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wojskowy komendant uzupełnień
może wezwać wnioskodawcę do okazania oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów, o ile złożone kopie elektroniczne
nie pozwalają na weryfikację ich autentyczności, integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami
sprawy.

6. W przypadku złożenia kopii wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, żołnierz rezerwy albo żołnierz
w czynnej służbie wojskowej dołącza do niej dokumenty, o których mowa w ust. 2, lub ich kopie. Wojskowy komendant
uzupełnień wzywa do okazania oryginałów lub uwierzytelnionych kopii wniosku i załączonych kopii dokumentów.


PROCES KWALIFIKACJI

1. Wojskowy komendant uzupełnień
1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy,
2) zapoznaje wnioskodawcę z przepisami regulującymi pełnienie służby wojskowej
w ramach NSR,
3) sprawdza, czy wnioskodawca spełnia warunki ustawowe konieczne do zawarcia kontraktu,
4) w razie potrzeby, kieruje wnioskodawcę do:
- właściwej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby,
5) w razie potrzeby
- wydaje wnioskodawcy do wypełnienia ankietę bezpieczeństwa osobowego
- poleca przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
- przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do dowódcy jednostki wojskowej,
- kieruje wnioskodawcę do dowódcy jednostki wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej
1) przeprowadza sprawdzian sprawności fizycznej,
2) przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną,
3) może przeprowadzić dodatkowe egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenie
i przygotowania zawodowego,
4) po zaakceptowaniu kandydatury żołnierza: określa dla niego stanowisko, wydaje żołnierzowi do wypełnienia ankietę bezpieczeństwa osobowego, występuje
z wnioskiem do WKU o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
5) ustala terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków w ramach NSR
6) podpisuje z żołnierzem kontrakt,
7) przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień egzemplarz kontraktu wraz z aktami sprawy

3. Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu egzemplarza kontraktu, wydaje żołnierzowi kartę przydziału kryzysowego.

KONTRAKT NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NSR

Kontrakt może być zawarty jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:

1) nie był przeznaczony do służby zastępczej,
2) nie był karany za przestępstwo umyślne,
3) posiada wykształcenie:

 • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub,
 • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo,
 • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów,

(wymienione wykształcenie nie dotyczy żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy)

4) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej,
5) zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego,
6) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin końcowy - w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

      Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa oraz poświadczenia bezpieczeństwa.

Kontrakt zawiera:

1) oznaczenie stron – stopień wojskowy, imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego dowódcy jednostki wojskowej, a także stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca, adres zameldowania, serię i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL żołnierza, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
2) datę i miejsce podpisania;
3) określenie dnia przyjęcia obowiązków wynikających z nadania przydziału kryzysowego oraz dnia, do którego kontrakt obowiązuje;
4) określenie rodzaju stanowisk służbowych, na których będzie pełniona służba wojskowa – w przypadku powołania do niej, oraz prognozowanego okresu pełnienia służby i trybu powołania do niej;
5) zobowiązanie dowódcy do informowania żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
6) zobowiązanie żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych przygotowujących do nadania przydziału kryzysowego oraz ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
7) zobowiązanie żołnierza do przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie;
8) zobowiązanie żołnierza do stawienia się do czynnej służby wojskowej, do której powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w terminie określonym w zawiadomieniu w tej sprawie;
9) zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami państwa, oraz jego oświadczenie, że znane mu są zasady pełnienia tej służby.


Kontrakt wygasa

W przypadku uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.

PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

      Przydział kryzysowy – wyznaczenie żołnierza rezerwy – ochotnika – na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.    Przydziały kryzysowe mogą być nadawane żołnierzom rezerwy w czasie pokoju.      Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest wcześniejsze zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.
      Przydział kryzysowy ma charakter stosunku administracyjno-prawnego. Z tego względu do jego nadania uprawniony jest wyłącznie organ administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień.
      Wojskowy komendant uzupełnień nadaje i uchyla przydziały kryzysowe, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.
      Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego, stanowiącej decyzję administracyjną.
      Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR wzywa żołnierza rezerwy do osobistego stawienia się w oznaczonym terminie i miejscu, w celu nadania przydziału kryzysowego. Po stawieniu się żołnierza rezerwy wojskowy komendant uzupełnień wręcza mu kartę przydziału kryzysowego, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
      Odmowa przyjęcia karty przydziału kryzysowego oznacza rezygnację żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu i jego wygaśnięcie.


UCHYLENIE PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO

1. Obligatoryjnie w przypadku:

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,

2) osiągnięcia wieku określonego w ustawie — odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego,

3) wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego,

4) uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

5) utraty stopnia wojskowego albo degradacji,

6) zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby,

7) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych,

8) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,

9) powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,

10) niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy,

11) niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.

12) zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

2. Fakultatywnie w przypadku:

1) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię,

2) odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej,

3) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary,

4) odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa,

5) w przypadku braku możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej,

6) wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

7) wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym.

WYGAŚNIĘCIE PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO
      Przydział kryzysowy wygaśnie z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.

ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY NSR

     Szkolenie żołnierzy rezerwy prowadzone jest w formie ćwiczeń wojskowych:
1) jednodniowych,
2) krótkotrwałych — trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni,
3) długotrwałych — trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni
4) rotacyjnych — trwających łącznie do trzydziestu dni i odbywanych z przerwami
w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

     Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:
1) odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne,
2) mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych,
3) mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych,
4) na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

     Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

      Dowódca jednostki wojskowej będzie corocznie informował żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego,w którym będą odbywane ćwiczenia wojskowe rotacyjne, a w pozostałych przypadkach co najmniej na 90 dni przed dniem ich rozpoczęcia.

UPRAWNIENIA I NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY NSR

     Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby są zbliżone do świadczeń żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i obejmują one głównie:

1) Ochronę uprawnień pracowniczych:
- trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem,
- gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.),
- wliczanie czasu służby do wysługi pracowniczej,
- doliczanie byłym żołnierzom zawodowym (emerytom wojskowym), których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby wojskowej w NSR do tej podstawy,
- opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej,
- prawo zwracania się do Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, poprzez organizacje zrzeszające żołnierzy rezerwy, w przypadku wystąpienia problemów pracowniczych wynikających ze służby w NSR oraz w sprawach rozwiązań dotyczących służby w ramach NSR, rozwoju służbowego żołnierzy i systemu motywacyjnego

2) Pomoc edukacyjną: możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych,

3) Świadczenia zdrowotne:
- w czasie czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych (opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze),
- bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej,
- turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby za granicą państwa.

4) Należności finansowe:
- uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,
- żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego,
- dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego oraz dodatki do uposażenia, uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.
- w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego, według należności przewidzianych dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.
- żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową, przysługuje prawo do otrzymywania dodatku do uposażenia zasadniczego, w wysokości zależnej od okresu pozostawania na przydziale kryzysowym. Wynosi on 3% po upływie 3 lat pozostawania na przydziale kryzysowym i jest zwiększany o 3% za każdy kolejny trzyletni okres.
- zwrot kosztów dojazdów żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem, o ile nie podlegają oni zakwaterowaniu zbiorowemu i nie mieszkają w miejscowości tej samej lub pobliskiej co miejsce służby,
- dodatek motywacyjny za uzyskanie odpowiedniej klasy specjalisty przy posiadaniu co najmniej oceny dobrej w opinii służbowej,
- prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych oraz do zapomóg,

      Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz 693 z późn. zm.) żołnierzom mogą być przyznawane nagrody i zapomogi. W tym celu, na podstawie rozporządzenia MON z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania, utworzono fundusze na nagrody i zapomogi.
   Minister Obrony Narodowej  zwiększył fundusz nagrodowy dla żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe o 2000 zł na każdego żołnierza.
Nagrody mogą być przyznawane żołnierzom rezerwy:
- posiadającym nadane przydziały kryzysowe,
- po każdym roku kalendarzowym trwania kontraktu,
- po odbyciu w danym roku trwania kontraktu ćwiczeń wojskowych ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej,
- uzyskującym pozytywne oceny służbowe z tych ćwiczeń.
      Zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości.
      Żołnierzom pełniącym służbę wojskową poza granicami państwa przysługują z tego tytułu dodatkowe świadczenia finansowe, których wysokość wynika ze specyfiki służby oraz parametrów zajmowanego stanowiska służbowego.

5) Świadczenia w naturze (podczas czynnej służby):
- bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
- bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny,
- bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, od chwili powołania do czasu zakończenia odbywania służby (ćwiczeń wojskowych).

6 )Urlopy w czasie odbywania czynnej służby wojskowej:
- wypoczynkowy, żołnierze pełniący okresową służbę wojskową,
- dodatkowy, żołnierze pełniący okresową służbę wojskową,
- zdrowotny, żołnierze pełniący okresową służbę wojskową,
- okolicznościowy,
- nagrodowego.

7) Pomoc prawną.
Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu. Zwrot następuje w wysokości kosztów odpowiadających wynagrodzeniu jednego obrońcy, określonych w ustawie Prawo o adwokaturze.


UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY I ICH RODZIN

     W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

     Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

      W/w przepisy stosuje się również do umów o pracę zawartych na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

      Przepisy nie dotyczą pracowników powołanych do czynnej służby wojskowej, która ma być odbywana w formie jednodniowych ćwiczeń.

      Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulega jednakże rozwiązaniu z upływem terminu określonego w umowie.

      Przepisów nie stosuje się, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

      W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015r. poz. 192). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

      Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia: 

 • na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej,
 • na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

W powyższych przypadkach pracodawca może – na własny koszt – wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

      Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

      Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

      Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

      Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

      Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

      Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

      Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę.

      Pracownikowi, który podjął pracę po upływie trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjęli pracę.

      Terminy przewidziane w ust. 1 i 2 uważa się za zachowane, jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

      Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

      Jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania czynnej służby wojskowej inne lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest obowiązany na wniosek pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.

       Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

       W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Podstawa prawna:

 

 

 

 

 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.

 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania

 3. Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

 4. Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

 5. Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

 6. Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

 7. Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej

 8. Rozporządzenie MON z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe